Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen

 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- "BallonExpress.nl " : Ballon Express B.V.
- "Opdrachtgever" : de (potentiŽle) afnemer van zaken en/of diensten van BallonExpress.nl

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BallonExpress.nl.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met BallonExpress.nl zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voorzover daarover schriftelijk met BallonExpress.nl overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BallonExpress.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2 Aanbod en overeenkomst

 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft BallonExpress.nl het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst tussen BallonExpress.nl en Opdrachtgever komt tot stand nadat BallonExpress.nl de aanvaarding van haar aanbod door Opdrachtgever on-line heeft bevestigd en Opdrachtgever de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling 

3.1 De door BallonExpress.nl in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's (Ä) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, handlings- en verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 BallonExpress.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien [10] dagen na de mededeling van BallonExpress.nl van de prijsverhoging.

3.4 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is BallonExpress.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. BallonExpress.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Ä 10,00 [tien] en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vůůr de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft BallonExpress.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is BallonExpress.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van BallonExpress.nl te weigeren.
 

Artikel 4 Levering / leveringstermijnen

4.1 De door BallonExpress.nl opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient BallonExpress.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan BallonExpress.nl alsnog een termijn van ieder geval dertig dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren.

4.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending.

4.3 BallonExpress.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
 

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 BallonExpress.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

5.3 In geval van tijdelijke overmacht is BallonExpress.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de Opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

5.4 Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in artikel 5.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 6.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Ballon Express totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan BallonExpress.nl zijn voldaan.
 

 Artikel 7 - Risico

 7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2

 

 Artikel 8 - Intellectuele en industriŽle eigendomsrechteno

 8.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door BallonExpress.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 BallonExpress.nl garandeert niet dat de aan Opdrachtgever geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door BallonExpress.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9- 
 Reclames en aansprakelijkheid

 9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever BallonExpress.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BallonExpress.nl de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Indien Opdrachtgever een zaak niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht de zaak binnen tien (10) dagen na aflevering aan BallonExpress.nl te retourneren. Retourzendingen worden door BallonExpress.nl uitsluitend geaccepteerd indien de verpakking onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten van retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.
 

 Artikel 10 - Bestellingen / Communicatie

 10.1 BallonExpress.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en BallonExpress.nl, danwel tussen BallonExpress.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en BallonExpress.nl.
 

Artikel 11 - Persoonsgegevens

 11.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

11.2 Tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven dat Opdrachtgever hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van BallonExpress.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van BallonExpress.nl. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door BallonExpress.nl over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van BallonExpress.nl. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
 

Artikel 12 - Diversen

 12.1 Indien Opdrachtgever aan BallonExpress.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is BallonExpress.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever BallonExpress.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2 Indien door BallonExpress.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BallonExpress.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 BallonExpress.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

12.4 BallonExpress.nl rapporteert alle frauduleuze bestellingen en andere pogingen tot fraude bij de politie.
 

 Artikel 13 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

 13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BallonExpress.nl is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen BallonExpress.nl en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.